Romain Osweiler

Foto vum Romain Osweiler

Romain Osweiler

50 Joer, Rouspert-Mompech

Buergermeeschter

Fonctionnaire bei der Post


Duerch Zesummenaarbecht, duerch Solidaritéit an duerch eng fair Verdeelung vun de Laaschten, wëlle mir Sécherheet an Europa garantéieren. 
Mir wëlle Responsabilitéit iwwerhuelen, fir e séchert Europa ouni bannescht Grenzen.
Sécherheet an a fir Europa geet nëmme mat an duerch Europa.